نام و نام خانوداگی :
ابراهیم سودا گر زاده

سمت :
مدیر امور اداری

مدرک :
کارشناس پرستاری

ایمیل :
ebsod1352@yahoo.com

تلفن  : 32531433


  آخرین رویدادها
آرشيو اخبـار