ریاست کلینیک                                                                                       

:نام و نام خانوادگی
محمد حسین پور ابراهیمی

:سمت
ریاست کلینیک تخصصی درمانی جواد الائمه

:مدرک تحصیلی
 MPH دکترای پزشکی عمومی و مدرک تخصصی


سوابق اجرایی 
                                                                          
(83-87) رئیس مرکز بهداشت شهرستان بافت

 (83-90) رئیس مرکز بهداشت کرمان

(93-90) معاون فنی مرکز بهداشت استان کرمان

 مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان کرمان