مدیر سیستم
  اضافه شدن امکانات جدید به مجتمع
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1393/10/08
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

ویزیت پزشک فوق تخصص،متخصص و عمومی و آزمایشگاه پیوند مغز استخوان و آزمایشگاه سایتوژنتیک به بخشها و خدمات فعلی کلینیک (دیالیز،شیمی درمانی،آزمایشگاه،فیزیوتراپی،آزمایشگاه ژنتیک و ویزیتهای پزشکان متخصص با تعرفه دولتی وبیمه ) اضافه گردید